Polski Komitet Zwalczania Raka

Jesteśmy najstarszą organizacją w Polsce zajmującą się walką z nowotworami

O nas

Zarząd PKZR

prof. Zbigniew Wronkowski – prezes
Alicja Dziewulska-Bokiniec – I wiceprezes
Anna Kluz-Kowal- II wiceprezes
Edward Krajewski
Adam Wędrychowicz
Beata Ziemkiewicz-Janota
Helena Śliwińska

Struktura

Posiada jednostki podległe Polski Komitet Zwalczania Raka posiada 15 oddziałów w różnych miastach Polski.

Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Białymstoku – Białystok
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Gdańsku – Gdańsk
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Warszawie – Warszawa
Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Toruń – Toruń
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Bielsku-Białej – Bielsko-Biała
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Bydgoszczy – Bydgoszcz (reorg.)
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Cieszynie – Cieszyn
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Gliwicach – Gliwice
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Kielcach – Kielce (reorg.)
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Krakowie – Kraków (reorg.)
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Lublinie – Lublin (reorg.)
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Oświęcimiu – Oświęcim (reorg.)
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Suchej Beskidzkiej – Sucha Beskidzka (reorg.)
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Szczecinie – Szczecin (reorg.)
Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Będzinie – Będzin
Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki – Przemyśl

Liczba członków aktywnych: 439

Celem Komitetu jest organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do ochrony i promocji zdrowia poprzez zwalczanie raka i minimalizację jego negatywnych skutków społecznych.

Działalność prowadzona jest zgodnie z rzetelną wiedzą nauk medycznych i społecznych z uwzględnieniem ich najnowszych osiągnięć.

Komitet realizuje swój cel przez:

1) reprezentowanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej walki z rakiem,
2) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi, zwłaszcza z organizacjami o zbieżnych celach działania,
3) propagowanie w społeczeństwie zasad profilaktyki nowotworów wszelkimi dostępnymi środkami i metodami,
4) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki nowotworów,
5) reprezentowanie pacjentów i ich rodzin oraz dbanie o ich prawa,
6) zbieranie i aktualizowanie informacji na temat stanu zdrowotności onkologicznej społeczeństwa i potrzeb społeczeństwa w tym zakresie,
7) wydawanie i rozpowszechnianie znaczków okolicznościowych, organizacyjnych i innych,
8) popieranie i inspirowanie działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez badaczy i placówki naukowe, przyczyniające się do zwalczania raka,
9) pozyskiwanie i gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów Komitetu,
10) informowanie społeczeństwa o pracach Komitetu,
11) powoływanie fundacji przez Oddziały PKZR.

Główne kierunki działania:

1) Działania w zakresie oświaty zdrowotnej, poprzez promowanie zasad profilaktyki chorób nowotworowych
– wydanie ulotek, broszur, kalendarzyków, prelekcje lekarzy, szkolenia pielęgniarek, wywiady telewizyjne, radiowe i prasowe,
– udział w masowych imprezach prozdrowotnych
2) Prowadzenie „onkologicznego telefonu zaufania” dla chorych i ich rodzin,
3) Promowanie i wykonywanie profilaktycznych badań mammograficznych dla mieszkanek województwa mazowieckiego w przedziale wieku 50 – 69 lat,
4) Współpraca z organizacją Europejski Ruch Kobiet, Amazonkami, Europa Donna, ECL,
5) Zbieranie funduszy na walkę z rakiem,
6) Udział w konkursach ofert na programy profilaktyczne,
7) Umożliwianie chorym zbieranie środków finansowych na leczenie.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
– Działalność charytatywna
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
– Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ochrona zdrowia

– Ochrona i promocja zdrowia
– Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ochrona praw

– Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
– Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
– Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

– Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości

– odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,

Doradztwo zawodowe, poradnictwo

– odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

– odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

Nauka, kultura, ekologia

– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Promocja i organizacja wolontariatu
– Wspieranie organizacji pozarządowych

Wspieranie organizacji pozarządowych – formy wsparcia:

– Pośrednictwo wolontariatu dla org. pozarządowych

Wspieranie organizacji pozarządowych – sposoby wsparcia:

– telefon
– mail
– bezpośrednia wizyta
– informacje w internecie
– wydawnictwa, publikacje
– szkolenia, warsztaty

Tożsamość, tradycja narodowa

– Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
– Pomoc Polonii i Polakom za granicą

Sport, turystyka, wypoczynek

– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Bezpieczeństwo publiczne

– Ratownictwo i ochrona ludności